Nurculuk

1. Genel:

a. Tarihi Gelişimi:

Nurculuk; başlangıçta bir tarikat olarak doğmamış, Said-i NURSİ tarafından yazılan “Nur Risaliyesi” nin okunup yayınlanmasına dayanan ve bunları okuyanların meydana getirdiği dini bir cemaat olarak oluşmuştur…

Nurculuk tarikatını kuran Said-i NURSİ, 1873 yılında Bitlis ilinin Hizan kazasına bağlı Nurs köyünde doğmuştur. Doğduğu köyün ismine izafeten NURSİ soyadını almıştır. Taraftarları ve talebeleri tarafından “Zamanın alimi, zamanın harikası” anlamına gelen “Bediüzzaman” ismi verilmiştir.

Said-i NURSİ, 1925 yılında Tunceli bölgesindeki Şeyh Sait İsyanı esnasında, genel asayişin temini amacıyla önce Burdur’a, daha sonra da Isparta’nın Barla Nahiyesinde mecburi ikamete tabi tutulmuştur. Nurculuk faaliyetlerinin etrafında odaklandığı “Risale-i Nur Külliyatı” nın ilk olarak Barla nahiyesinde yazmıştır.

“Risale-i Nur Külliyatı” adı verilen ve “Sözler, Mektubat Lem’alar ve Şualar” gibi ana başlıklar altında toplanan 130 parçadan ibaret eserlerinden dolayı zaman zaman hakkında davalar açılmıştır. Bu davalar süresince uzunca bir zaman cezaevinde kalmış ve hayatını mecburi ikamete tabi tutulduğu çeşitli illerde geçirmiştir.

23 Mart 1960 tarihinde Şanlıurfa’da ölen Said-i NURSİ’nin cenazesi Halil-ür Rahman Camii’ne defnedilmiş ancak cenazesinin Şanlıurfa’dan alındıktan sonra gömüldüğü yer bilinmemektedir veya Nurcu kesim dahil kamuoyu böyle bilmektedir.

Said-i NURSİ’nin ölümündem sonra yine büyük ölçüde aynı çizgide sürdürülen faaliyetler, dönemin şartları içerisinde hayata geçirilmiş bazı dernek ve yayın organlarıyla da desteklenmiş ve mevcut imkanlar dahilinde daha geniş kitleye ulaşmanın yolları aranmıştır. Kendilerince, Nurculuk hareketinin en önemli ve bariz vasfının, kişilerin imanını kurtarma ve bu amaçla propagandif faaliyetlere önem verme olduğu ifade edilmektedir.

İlk defa, 1955 – 1957 tarihlerinde Kuran-ı Kerim ile Risale-i Nurların yazılışı nedeniyle iki gruba ayrılan Nurcular arasındaki bu gruplaşma, Said-i NURSİ’nin ölümünden sonra daha bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu gruplardan;

(1) Birinci grup; “Kuran’a küfür yazısı ile hizmet olmaz” parolası ile faaliyetlerini yürütmekte, Risale-i Nurların mutlaka el yazısı ve Arap harfleriyle yazılması tezini savunmakta ve bunun sağlanması için de Nurcuların Arapça öğrenmesini öngörmektedir ki bunlara, “Yazıcı Nurcular” denilmektedir.

(2) “Okuyucu Nurcular” diye adlandırılan ikinci grup ise; Latin harfleri ile yapılacak çalışmalarının hedeflerine varmada daha yardımcı olacağı kanısında olup, bu fikri empoze etmeye çalışmaktadırlar.

Okuyucu ve yazıcı grup arasındaki bu farklılaşma, daha sonra 1969 tarihinden itibaren okuyucu grup içinde faaliyet gösteren Fethullah GÜLEN ve taraftarlarını ayrı bir grup olarak ortaya çıkarmıştır.

1982 Anayasa oylamasına kadar okuyucu, yazıcı ve Fethullah GÜLEN grupları olarak faaliyet gösteren Nurcu kesimde, Anayasa oylaması nedeniyle yeni bir bölünme daha oluşmuş, okuyucu grup; Gazeteci ve Şuracı olarak iki ayrı gruba bölünmüştür.

b. Amacı:

Nurcu gruplar genel anlamda; Said-i NURSİ’nin öğretilerinin propagandasını yaparak öncelikle teokratik bir devlet kurulmasını isteyen taban yaratmayı, bilahare devlet yönetimini ele geçirmeyi amaçlamaktadır.

c. Stratejisi:

Nurculuğun genel olarak stratejisi devletin sosyal, siyasi, iktisadi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara göre düzenlemektir.

2. Teşkilat:

a. Günümüzde Faaliyet Gösteren Önemli Nurcu Gruplar:

1 – Yeni Asya Grubu
2 – Meşveret Grubu
a) Mustafa SUNGUR Grubu
b) Mehmet KIRKINCI Grubu
c) Mehmet KURDOĞLU Grubu
3 – Med-Zehra Grubu
4 – Acz-i Mendi Grubu
5 – Fethullah GÜLEN Grubu’dur.

b. Günümüzde Faaliyet Gösteren Önemli Nurcu Grupların Oluşumu, Teşkilat ve Faaliyetleri:

1 – Yeni Asya Grubu

a. 1970 yılında yayın hayatına başlayan “Yeni Asya” gazetesi çevresindeki faaliyetleriyle bilinen bu grubun en önemli özelliği siyasetle yakından ilgileniyor olmalarıdır. 12 Eylül Askeri Harekatı’ndan sonra Yeni Asya gazetesinin kapatılması üzerine “Yeni Nesil” gazetesini çıkartmaya başlamışlardır.

b. Aynı şekilde kendi misyonları doğrultusunda 1990 yılına gelindiğinde, gazete bünyesinde yaşanan siyasi tartışmalar sonrasında bu gazeteden ayrılan Mehmet KUTLULAR’ın liderliğindeki bir grup “Yeni Asya” adıyla yeni bir gazete daha çıkarmaya başlamıştır.

c. Adı geçen grup, gazete çalışmalarının haricinde “Köprü, Bizim Aile, Cankardeş” isimli dergileri de çıkarmakta, kendisine ait öğrenci evleri, özel okul ve şirketleri vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

d. Anılan grup son dönemde, İstanbul’da faaliyet gösteren “Yeni Asya İlim Kültür ve Araştırma Vakfı” bünyesinde 2001 yılı içerisinde, “Risale-i Nur Enstitüsü” adı altında bir enstitü kurma girişiminde bulunmuştur. Ancak enstitünün herhangi bir üniversiteye bağlı olmaması ve enstitüyü bitirenlere belge verilmemesi gibi sebeplerden dolayı müracaatta bulunanların kayıt yaptırmadığı belirlenmiştir. Bunun üzerine yönetim, enstitüyü faaliyete geçirme fikrinden vazgeçmiştir. Ancak araştırmalarda bulunacak kişilere yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki günlerde ilgili kurumlardan izin alarak “Araştırma Merkezi” kurma çalışmasına gidecekleri öğrenilmiştir.

e. Mehmet KUTLULAR, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek” suçundan dolayı Ankara 1 nolu DGM tarafından açılan dava sonucunda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak 22 Mayıs 2001 tarihinde Metris cezaevine kapatılmıştır. Bilahare 31 Mayıs 2001 tarihinde Kırklareli/Vize cezaevine nakledilmiştir.
Adı geçen şahıs şartlı tahliye yasasından faydanalarak tutuklu bulunduğu Kırklareli/Vize ilçesi kapalı cezaevinden 21 Şubat 2002 tarihinde tahliye edilmiştir.

2 – Meşveret Grubu:

a) Mustafa SUNGUR Grubu

1. Anılan grubun son dönemde yurt dışı eğitim faaliyetleri, Risale-i Nur basım ve dağıtım çalışmaları ve Fethullah GÜLEN benzeri bir yapılanma içerisine girme çabaları dikkat çekmektedir. Bu meyanda;
2. Adı geçen grup tarafından Gürcistan/Tiflis ve Acara Özerk Cumhuriyeti/Batum’da dershane açıldığı
3. Grubun Rusya ve Azerbaycan’da dershanelerinin bulunduğu
4. Gürcistan’daki cami imamlarının yeterli bilgiye sahip olmadığı ve köylülerin İslamiyetle ilgili konularda kendilerine danıştıkları
5. Azerbaycan’daki dershaneye 2001 yılı içerisinde polis tarafından baskın yapıldığı, kitaplara el konduğu, Nurcuların tepkileri üzerine polisin kitapları iade ettiği, bu olaydan sonra cemaate katılımın arttığı
6. Anılan grubun Tacikistan ve Çeçenistan’da bulunan mensupların, bölgede etkin olan radikal İslamcı unsurlar tarafından “ kitap okumakla Müslümanların sorunlarının çözülmeyeceği” gerekçesi ile taciz edildikleri belirtilmiştir.

x. Anılan grup tarafından Isparta/Barla’da gerçekleştirilen yurt dışı temsilcileri toplantısında;

1. F.GÜLEN grubu benzeri bir yurt dışı yapılanma modeli uygulanması, bu çerçevede öncelikle yabancı ülkelerde vakıf – dernek gibi sivil toplum örgütleri kurulması, akabinde ülkelerin yasaları çerçevesinde öğretim kurumları açılmasına yönelmesi
2. Kültür Eğitim Vakfı’nda bulunan Said NURSİ’ye ait kitapların yurt dışında basılıp dağıtılmasında elde edilecek gelirin tekrar yurt dışı faaliyetlerde harcanması ve kitapların yabancı dillere çevrilmesi
3. Malezya, Fas, Balkan Ülkeleri, Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelere yaygınlaşan faaliyetleri paralelinde, internette bir mail grubu oluşturdukları ve cemaat haberlerini tek çatı altında toplayarak bir anda her tarafa ulaştırdıkları, söz konusu çalışmanın Almanya’da da yaygınlaştırılmasını kararlaştırıldığı tespit edilmiştir.
4. Ayrıca anılan kesim, Rusya’da sürdürülen faaliyetler çerçevesinde, yılda 6 -7 kitabın Rus diline tercümesinin yapılabilecek konuma gelindiği, hali hazırda 10 kitabın tercümesinin yapıldığı, bunların 6’sının basıldığı, 4’ünün ise basılma aşamasında olduğu, basımı gerçekleştirilen kitapların Rusya’nın en ücra yerlerine kadar ulaştırıldığı öğrenilmiştir.
Bunun yanı sıra Mustafa SUNGUR yönetimindeki Nurcu kesim tarafından, Rusya Kostroma şehrinde “Bedi-üz Zaman Camii” adı altında yaptırılmakta olan külliye inşaatının, 11 eylül eylemleri sonrasında Rus yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, Rusya Hükümeti tarafından söz konusu grubun ılımlı çizgide faaliyet göstermesi ve Çeçenlerle ilişkilerinin sınırlı olması nedeniyle cemaatin ülkedeki dershanelerinin faaliyetine izin verdikleri belirlenmiştir. (Rusya/Kosturma, Said- i Nursi’nin 1. Dünya Savaşı esnasında Ruslara esir düştüğünde kaldığı yer olması nedeniyle Nurcu cemaatler için önem taşımaktadır.)
5. Ayrıca Mustafa SUNGUR yönetimindeki Meşveret grubu Nurcu kesim tarafından, Hollanda’da Flemenkçe, Almanca ve İngilizce Risaleler basıldığı ve halkın islama olan ilgisinin artmasından da istifadeyle kütüphanelere de dağıtım yapıldığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Mustafa SUNGUR yönetimindeki Meşveret Grubu Nurcu Kesimin, Tataristan’da bugüne kadar yaklaşık 60 bin adet Risale-i Nur bastırıp dağıttığı, bu ülkedeki din görevlilerinin söz konusu yayınlara sıcak baktıkları, camilerde imamların Risale-i Nur okudukları ve vaaz konularını anılan kitaplardan seçtikleri istihbar olunmuştur.

b) Mehmet KIRKINCI (Şura) Grubu:

1. Bu grup, 1980 yılına kadar Yeni Asya Grubu ile birlikte hareket etmekte iken, bu tarihten itibaren siyasi tercihlerde ihtilafa düşmeleri sonucu bu gruptan ayrılan Mehmet KIRKINCI tarafından kurulmuştur. Söz konusu grup, kontrolündeki vakıflar ve öğrenci evleri vasıtasıyla Erzurum, Ankara ve Adana ağırlıklı olmak üzere çeşitli illerde faaliyet göstermektedir. Grubun bünyesinde daha ziyade eski Nurcular bulunmaktadır. Anılan grubun son dönemde yurt içi yanı sıra yurt dışı eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiği gözlenmektedir. Bu meyanda anılan grup, halen Rusya’nın 125 noktasında Risale-i Nur eğitimi vermektedir.
2. Söz konusu nurcu grup lideri Mehmet KIRKINCI; Müslümanların kutsal bayramlarından devletin haksız kazanç elde ettiği ve bu kazancın devlet yöneticilerinin eğlence masrafı olarak kullanıldığı gerekçesi ile kurban derilerinin Türk Hava Kurumu’na ( THK ) bağışlanmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede, cemaat mensubu öğrencilerin uyarılarak, aileleri tarafından kesilen kurbanların derilerinin THK’na verilmesine engel olmalarını istediği öğrenilmiştir.

c) Mehmet KURDOĞLU Grubu:

1. Okuyucular arasında yer alan bu grubun liderliğini Mehmet KURDOĞLU yapmaktadır. Söz konusu grup başta Ankara olmak üzere halen Adana ve Kahramanmaraş’ta bulunan çok sayıdaki öğrenci evlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
2. Bunun yanı sıra anılan grubun 1980’li yılların başında itibaren TSK’ne sızma girişimlerinde bulunduğu, hali hazırda bu girişimlerini çeşitli illerde sürdürdüğü tespit edilmiştir. Söz konusu grupla ilişkisi tespit edilen birçok TSK personelinin 2000 – 2001 yıllarında alınan YAŞ kararları doğrultusunda TSK ile ilişkileri kesilmiştir.
3. Grup elemanlarının en belirgin özelliği, öğrenci evlerinde Said-i NURSİ’nin eserlerini okumanın dışında tüm metod ve faaliyetleri reddediyor olmalarıdır. Yurt, üniversiteye hazırlık dershanesi gibi müesseselerin açılması ya da gazete ve dergi gibi yayın organlarının çıkartılması bu grup tarafından benimsenmemekte ve İslama asıl hizmetin “dershane” tabir edilen evlerde Risale-i Nurlar’ın okunması ve anlatılması ile yapılabileceği görüşü savunulmaktadır.
4. Anılan grubun son dönemde de eskiden olduğu gibi ev toplantılarına ağırlık vererek taban genişletme faaliyetlerinde bulunduğu gözlenmektedir. Bu meyanda dini içerikli kitaplar okunmakta ve dini kasetler dinlenmektedir.
5. Ayrıca söz konusu grup lideri Mehmet KURDOĞLU’nun kendi ismini hatırlamama, zaman zaman günleri şaşırma gibi durumlar gösteren bir rahatsızlığı bulunduğu öğrenilmiştir. Anılan şahsın, söz konusu durumla ilgili olarak psikolojik tedavi gördüğü belirtilmektedir.

3. MED – Zehra Grubu:

a. Nurcu kesim içerisinde çok küçük bir kesimi oluşturmakla birlikte özellikle Said-i NURSİ’nin Kürt yönünü ön plana çıkartmaları ile dikkatleri çeken bir gruptur. Muhammed Sıddık DURSUN’un liderliğinde faaliyet gösteren bu gruba bağlı olanların tamamı Kürt vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

b. 1989 yılında yayın hayatına başlayan “Dava” isimli dergi ve MED ( Marifet, Eğitim, Dayanışma ) Vakfı çerçevesinde bu grubun faaliyetlerini takip etmek mümkündür. Ayrıca yine ayrı görüşlere sahip olan Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı da bu kesimin görüşleri doğrultusundaki faaliyetleriyle dikkatleri çekmektedir.

c. Kürt milliyetçiliğini esas almalarından dolayı diğer tüm Nurcu gruplar Said-i NURSİ’nin, İslam dinine aykırı olan ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışını ne eserlerinde ne de hayatında kesinlikle savunmadığını ileri sürerek, bu kesimin fikirleri ve yaklaşımlarını kabul etmemektedirler.

d. Bunun yanı sıra Said-i Nursi’nin hep birleştirici olduğunu hatta Şeyh Said-i’in isyan girişimleri sırasında kendisinden yardım istemesine rağmen “Asırlarca İslama hizmet etmiş Türk milletinin torunlarına kılıç çekilmez” diyerek bu isyanı benimsemediği ve katılmadığını eserlerinde belirtmesi, diğer Nurcu kesimlerin bu gruba sıcak bakmasını önlemektedir.

e. Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı, İzzettin YILDIRIM (ölü) ‘ın kurduğu grubun legal organizasyonudur.

f. Nurculuğu Kürtçülük ideolojisi doğrultusunda kullanma noktasında S.DURSUN ile birleşen anılan grup, politik tercihini PKK’dan yana yapması ve bu yönüyle de kabul görmesi bağlamında S.DURSUN grubundan ayrılmakta, hatta daha da öne çıkmaktadır.

g. İçişleri Bakanlığı’nca 13 Ocak 2000 tarihinde anılan vakfın merkez, yurt içi şube ve temsilcilikleri ile bunlara ait iktisadi işletme ve şirketlerin teftişi ile vergi yönünden incelenmesi sonucunda; söz konusu vakfın birimlerinin temelli kapatılması sonucuna varılmıştır. Bunun akabinde anılan grup; Said-i Nursi’nin vasiyeti olduğu iddiasıyla sürdürdüğü Van’daki Medrese-ül Zehra Lisesi inşaatına devlet tarafından el konulmasının önüne geçme arayışlarına yöneldiği belirlenmiştir.

h. Son dönemde İzzettin YILDIRIM Grubu Nur Cemaati tarafından, Kürt kimliğinin ve Said-i Nursi’nin Kürt halkına yönelik mesajlarının yaygınlaşması amacıyla, Nurcu gruplar arasında ayrışımın tam olarak yaşanmadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik olarak, Said-i Nursi’nin eserleri arasında yer alan ancak Kürtçü Nurcu gruplar dışında okunmayan “İçtimai Reçeteler” isimli kitabın, tanıtımı ile okunmasına dayalı bir çalışma başlatıldığı tespit edilmiştir.

4.Acz-i Mendi Grubu:

a. Kadiri Tarikatı şeyhlerinden Tayyar ŞAŞMAZ ile Nurculuk akımı liderlerinden Hulusi YAHYAGİL’den etkilenen Müslüm GÜNDÜZ isimli şahıs tarafından 1985 yılında Elazığ ilinde faaliyete geçirilen bir gruptur. Büyük ölçüde Said-i NURSİ’den etkilenmiş olmasına rağmen, halihazırdaki durumu itibarıyla diğer Nurcu gruplardan büyük farklılıklar göstermektedir.

b. Kendilerini bir tarikat olarak kabul etmelerini ve tavırları itibariyle bu görünüm içerisinde bulunmalarına rağmen, Said-i NURSİ’yi de kendilerine rehber edindikleri iddialarından dolayı burada incelenmiştir.

c. Nurculuğun bir tarikat olduğu fikrinden hareketle kendilerini “Acz-i Mendi Tarikatı ( Aciz Kullar Tarikatı )” olarak ifade eden bu hareketin en önemli ve dikkat çekici özelliği, mensuplarının ellerinden bırakmadıkları asa’ları ( sopaları ) ile sarık, şalvar ve cübbeden oluşan giyim tarzlarıdır.

d. Elazığ ili başta olmak üzere çeşitli illerimizde açmış oldukları dergahlarında, Said-i NURSİ’nin eserlerinin ağırlıkta olduğu kitapları okumalarının yanı sıra Kadiri Tarikatı’na ait sesli zikir merasimlerini de görmek mümkündür.

e. Zaman zaman kendilerine has kıyafetlerle değişik illere toplu geziler düzenleyen grup mensupları, bu şekilde hem kamuoyu gündemine girerek tanınmayı, hem de faaliyetlerini diğer illere yaymayı amaç edinmektedirler. Bu hedeflerinde, küçük bir grup olmalarına rağmen belli oranda kamuoyunda kendilerinden söz ettirerek başarılı oldukları da söylenebilir.

f. Bugüne kadar grup elemanları hakkında çok sayıda dava açılmıştır. Bu davalar sonucu son olarak Elazığ, Gaziantep ve İzmir illerindeki dergahları kapatılmıştır. Ancak değişik illerimizde dergah evleri açma teşebbüsleri halen devam etmektedir.

g. Giyim tarzları ve katı tutumları nedeniyle halkımız tarafından kabul görmediği gibi ciddi bir tepkiyle de karşılanan grubun, bu sebeple geniş bir tabana yayılma imkanı bulamadığı gözlenmektedir.

h. Diğer Nurcu gruplar tarafından kabul görmeyen bu grup, aynı zamanda ciddi bir rahatsızlık kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Müslüm GÜNDÜZ’ün benimsemiş olduğu tarz ve metodun Said-i NURSİ ile bağdaştırılmasının mümkün olmadığını iddia eden Nurcu kesimler, bu grubun faaliyetlerini ülke insanının huzurunu bozucu ve provakatif nitelikte bulduklarını ifade etmektedirler.

i. Bundan başka Türkiye’nin İslami esaslara göre yönetilmediğinden hareketle, Şer’i esaslara dayalı bir anayasal yapılanma oluşturmak amacına yönelik faaliyet yürüttüklerini ifade eden söz konusu grubun, bu yaklaşımları itibarıyla radikal ve köktenci çözümlere rağbet ettiği gözlenmektedir.

j. Grubun lideri M.GÜNDÜZ’ün sergilediği gayri ahlaki davranışlar nedeniyle grubun dağılma aşamasına geldiği, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde münferit etkinliklerin dışında grubun faaliyetin bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye oluşundan bu yana sessiz kalmayı tercih eden Aczi Mendi grubu lideri Müslüm GÜNDÜZ’ün kamuoyunun gündemine çıkmayı günümüz itibariyle uygun bulmadığı, kendisine yönelik halkta oluşan tepkileri ölçmeye çalıştığı, bununla birlikte çevresindeki bazı şahısların ise faaliyetleri tekrar organize etme gayreti içerisinde oldukları gözlenmektedir.

5. Fethullah Gülen Cemaati:

a. Genel

1. Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı 1941 doğumlu Fethullah GÜLEN çeşitli medrese ve yörenin tanınmış din adamlarından almış olduğu derslerle ilk eğitimini tamamlamıştır. Söz konusu şahıs 1958 yılında kazandığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vaizlik imtihanı sonrasında ise Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, İzmir gibi illerde çeşitli camilerde vaiz ve imam olarak görevler almıştır

2. Gündelik politikalarla uğraşılmasını doğru bulmayan Fethullah GÜLEN 1970 yılında Nurcu kesimden ayrılarak müstakil hareket etmeye başlamıştır. Asıl gayenin iman hakikatlerinin anlatılması olduğu ve politika ile içli – dışlı olmanın bu gayeye gölge düşürdüğü iddiasıyla, faaliyetlerini daha ziyade öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunun yanı sıra bilhassa kasetlere çekilen vaazlarıyla muhafazakar kesim arasında da tanınmaya başlamıştır.

3. 1971 yılında Nurculuk faaliyetlerinden dolayı hakkında kovuşturma başlatılmışsa da Af Kanunundan istifade ederek davası düşmüştür. 12 Eylül 1980 sonrasında hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle aranmaya başlanılan GÜLEN’in 1986 yılında Burdur’da yakalandığı ve DGM’de verilen takipsizlik kararı sonucu serbest bırakıldığı bilinmektedir.

4. 1989 yılından itibaren İzmir, Ankara, İstanbul illerinde tekrar vaazlar vermeye başlayan GÜLEN’in günümüzde yazmış olduğu çeşitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdiği gözlenmektedir. Akyazılılar Vakfı ve Türkiye Öğretmenler Vakfı gibi kuruluşlarla başlayan faaliyetler günümüzde hayata geçirilen çok sayıda dernek ve şirket aracılığıyla çok daha geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. Önceleri öğrencileri barındırmak amacıyla açılan evler zamanla yerini yurtlara, daha sonra özel okullar ve üniversite hazırlık dershanelerine bırakmıştır.

5. Eğitim konusundaki çalışmaları kapsamında özel kolejler açmaya başlayan söz konusu cemaat, bu sahadaki başarılarıyla faaliyetlerini yurt dışına da taşıma imkanı bulmuş ve böylece büyük çoğunluğu Orta Asya Cumhuriyetlerinde olmak üzere 68 ülke ve özerk bölgede değişik isimler altında üniversite, lise, ilkokul, anaokulu ile eğitim ve dil merkezi bulunmaktadır.

6. Ülkemiz içerisinde açmış olduğu özel kolejlerin yanı sıra hemen hemen her il’de açılan üniversite hazırlık dershaneleriyle de yoğun bir eğitim faaliyeti içerisinde olduğu gözlenen grubun yurt içinde;

i. 1 Üniversite
ii. 112 Lise
iii. 122 İlköğretim Okulu
iv. 12 Anaokulu
v. 263 Dershane
vi. 639 Yurt açtığı tespit edilmiştir. Keza cemaatin denetimindeki vakıf sayısı 100, dernek sayısı 73, şirket sayısı 473 olarak belirlenmiştir.

7. 1978 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüze kadar yayın politikasını değiştirmeyen “Sızıntı” dergisi, bu grubun en eski yayın organıdır. Buna ilave olarak günümüzde çıkartmakta oldukları Zaman Gazetesi, Yeni Ümit ve Aksiyon Dergileri ile ulusal düzeyde yayın yapan Samanyolu Televizyonu ( STV ) ve çeşitli radyo istasyonları da yine bu cemaatin görüşleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu cemaat eğitim hizmetlerine vermiş olduğu önem kapsamında faaliyetlerini iletişim alanında da yoğunlaştırmış ve bu alanda da önemli atılımlar yapmıştır.

8. Özellikle toplumun her kesimini kucaklayıcı tarzdaki yaklaşımları nedeniyle dini motifli terör örgütleri ve radikal dini kesimler tarafından çok büyük eleştiri ve hareketlere maruz kalan Fethullah GÜLEN bu kesimler tarafından demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunuculuğunu yapmakla da suçlanmaktadır.

b. Amacı

1. Fethullah GÜLEN’in amacı; Devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak, teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır. Bu amacına ulaşabilmek için de topluma “ Hoşgörü ve Barış “ mesajları vermeye yönelik ılımlı bir cemaat lideri portresi çizmeye özen göstermektedir.

2. Fethullah GÜLEN hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkarak, şeriat esaslarına dayalı bir rejim kurma amacını bu ılımlı görünüm altında gizlemektedir. Çünkü; Fethullah GÜLEN ilk etapta Devlete karşı savaş vererek hedeflerine ulaşmanın yıpratıcı olduğunu tespit ederek, kurulu sisteme ters düşme yerine onunla barışık ama onu içten içe ele geçirici bir politikayı yeğlemektedir. Bu sebeple, birinci hedef olarak; Asker, sivil ve Emniyet teşkilatında örgütlenmek esas alınmıştır.

c. Stratejisi:

Fethullah GÜLEN; şeriat devletine ulaşmayı hedefleyen amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen stratejiyi uygulamaktadır.

1. Stratejinin birinci adımında; Devletin bütün kadrolarında ve bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatında kadrolaşmayı

2. Stratejinin ikinci adımında; bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershanelerde, eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturmayı

3. Stratejinin üçüncü adımında ise; kendisine maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturmayı hedeflemektedir. Yurt dışında Türkiye’de kurulacak İslami devlete, uluslar arası alanda sempatiyle bakacak bir gençlik oluşturmayı ilke olarak benimsemiştir.

4. Bu doğrultuda; Fethullah GÜLEN oluşturduğu öğrenci seçme ekipleriyle semt ve köyleri dolaşarak zeki ve becerikli öğrencilerle irtibat kurmakta bilahare evlerde, dershanelerde ve kamplarda, beyin yıkama metoduyla bu kişileri amaçları doğrultusunda yetiştirmektedir.

5. Fethullahçılar görsel – sözel yayın organlarının propaganda gücünü kabul ederek televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle haberleşme araçlarını etkin olarak kullanmaktadırlar.

6. Ayrıca Fethullah GÜLEN; sahip olduğu imkanlarla semavi dinlerin temsilcileriyle başlattığı diyalog vasıtasıyla “Dünya Dinler Birliği” adı altında bir oluşuma zemin hazırlamıştır. Bu oluşumla İslam dininin temsilcisi olma yolunda uluslar arası alanda karşılıklı çıkarlara dayanan bir stratejiyi uygulamaktadır.

ç. Yurt İçi Yapılanması:

Fethullah GÜLEN Cemaati’nin örgütlenme yapısı, devlete alternatif yapılanmanın gerçeğini tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Bu örgütlenme, zirvede Fethullah GÜLEN olmak üzere silsile yolu ile bireye kadar inen bir teşkilatlanmayı kapsamaktadır. Bu yapı;

– Cemaatin başı Fethullah GÜLEN
– “İstişare Kurulu” ya da “Şura” denilen ve 12 kişiden oluşan beyin takımı
– Ülke imamları
– Bölge İmamları
– Şehir İmamları
– Esnafları organize eden imamlar
– Semtlerden sorumlu imamlar
– Ev düzeyinde görevli imamlar
– Bireyleri kontrol eden imamlar
– İlköğretim ve lise düzeyinde öğrencilerle ilgilenen sorumlular
– Dershanelerden sorumlu rehberlerden oluşmaktadır.

d. Yurt Dışı Yapılanması:

F.GÜLEN taraftarlarının yurt dışı teşkilat yapısına bakıldığında dört ana yapılanmanın mevcut olduğu görülmektedir. Bunlar;

– Uzakdoğu ( daha çok Güney Kore, Japonya, Endonezya, Tayland ve Çin’in hedef alındığı görülmektedir )
– Avrupa ( Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, ve Almanya’da etkin oldukları gözlenmektedir )
– Amerika
– Kafkaslar ve Orta Asya’dır. ( Ağırlık olarak Türk Cumhuriyetleri’nde teşkilatlandığı görülmektedir )

F.GÜLEN’in bu ülkelerdeki faaliyetlerinin daha çok okul ve kültür dernekleri alanlarında gerçekleştirildiği bilinmektedir.

e. Yurt İçi Faaliyetleri

1. F.GÜLEN’in faaliyetleri tüm yurt sathında yaygın bir görünüm arz etmekle birlikte özellikle Samsun – Adana ekseninin batısında kalan illerde ve üniversite çevrelerinde doğuda ise Erzurum’da yoğunlaşmaktadır.

2. F.GÜLEN Cemaati’nin yurt içinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapatılmasından sonra irticai kesim tarafından rağbet edilen eğitim kurumları haline dönüşmüş 200 civarında vakıf ve şirket tarafından desteklenir hale getirilmiştir.

3. Fethullahçılar örgütlenme ve faaliyetleri ile “ DEVLET İÇİNDE DEVLET” özelliği göstermekte ve özellikle grubun okulları Milli Eğitime alternatif bir anlayışla yönetilmektedir. Söz konusu okullarda görev yapacak öğretmen ve idareciler grubun önde gelenleri tarafından tayin edilmektedir.

4. Fethullah GÜLEN Cemaati’ne ait bazı okul ve dershanelerde kız – erkek öğrencilere gündüz ve yatılı olarak ayrı binalarda eğitim verilmekte böylece yarının kuşakları olan öğrenciler okul çağında siyasal İslamın zihniyeti ile yönlendirilmektedir.

5. Öte yandan günümüzde F.GÜLEN Grubu tarafından dershane kavramının değişik bir boyutta ele alındığı görülmektedir. Nurcu gruplar çok önem verdikleri gençlik kesiminin kazanılması için öğrenci evlerinin aynı zamanda dershane olarak da kullanmaktadırlar. Yetişmiş öğrencilerin sorumlu olduğu evlerde Nurculuk ve diğer dini konularda bilgiler verilmektedir.

6. F.GÜLEN Cemaati tarafından meslek sahibi yetişkinlere ve öğrencilere yönelik olarak açılan ve cemaat hakkında tartışmalara neden olan kampların son dönemde olası tepkiler nedeniyle düzenlenmediği görülmektedir.

7. F.GÜLEN grubu Nurcu kesim ile ilgili olarak dönem içerisinde intikal eden haberlerden anılan kesimin önemli yatırımlar yaptığı batı toplumlarında 11 Eylül saldırıları sonrasında İslamiyet aleyhine oluşan ortam nedeniyle yeniden yurtiçi çalışmaları ön plana çıkaran bir hareket tarzı izleme temayülü içerisinde olduğu izlenimi edinilmiştir.

8. Bu kapsamda; F.GÜLEN’in 11 Eylül tarihinde ABD’de meydana gelen eylemlerin cemaatin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyerek çıkmaza soktuğu değerlendirmesinde bulunarak Türkiye’deki imajın tekrar güçlendirilmesi için yeni stratejilerin oluşturulması bundan böyle hizmet konusunda cemaat aleyhine gelişecek durumlarda hoşgörülü davranılmaması cemaatin gizli bir faaliyet yürütmediği bu nedenle bugüne kadar faaliyetlerde alınan tedbirler nedeniyle hizmetin aksadığı, gazete ve TV’lere taviz verilmemesi ve propaganda faaliyetlerine ağırlıklı olarak yönelmesi yönünde talimat verdiği öğrenilmiştir.

9. Bu bağlamda cemaat tarafından;

 Ekonomik ve siyasi olaylara halkın bakış açısının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kısa adı SANAR olan “Samanyolu Araştırma Grubu” adlı bir oluşumu faaliyete geçirildiği
 Türkiye’deki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında fazlası ile ön plana çıkan ve deşifre olan cemaat mensuplarının önümüzdeki dönemde özellikle Uzakdoğu ülkelerinde faaliyet gösteren birimlerde görevlendirilmeleri kararlaştırıldığı
 Öğrenci kesiminde taban bulunmasında büyük ölçüde istifade edilen öğrenci yurtlarının peyderpey kapatılması kararı alındığı, kararın alınmasında yurtların çok çabuk deşifre olması devletin ve halkın dikkatini çekmesi ile velilerin çocuklarını yurtlara göndermekten imtina etmesinin etkili olduğu bundan sonra öğrenci evlerine önem verileceği
 Cemaatin geçmiş yıllarda yaz tatilinde gerçekleştirilen okuma kamplarıyla ilgili olarak 28 Şubat sürecinden sonra kamplar üzerindeki denetimlerin artması ve bu tür kampların farklı mütalaalara yol açması nedeniyle bundan böyle uygulanacak tasarruf tedbirleri kapsamında hareket edilerek, yurtlarda kalan öğrencilerin yaz tatili için memleketlerine gönderilmesi yönünde talimat verdiği
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 5000 öğretmen için cemaatin denetimindeki dershanelerde çalışan öğretmenlerin müracaatta bulunmalarının kararlaştırıldığı
 İzmir’deki cemaate ait evlerde kalan öğrencilerin 2-3 günlük veya yarıyıl tatilinde memleketlerine giderken beraberinde cemaat mensubu yabancı uyruklu bir öğrenciyi de götürmeye çalışması ve ailesiyle tanıştırması yönünde bir çalışmanın başlatılmasının planlandığı
 Anılan kesim tarafında ilköğretim ve lise gençliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; cemaatin mahalle temsilcileri vasıtasıyla illerde pilot okullar belirleneceği, anılan okullarda sempatizan öğretmen ve velilerin tespit edilmesi okul aile birliklerinde görev almak suretiyle öğrenci ve velilere ulaşılması, cemaate ait yurt ve dershanelerde öğrenim gören öğrencilerin pilot okullara kayıtlarının yaptırılmasının kararlaştırıldığı öğrenilmiştir.

10. Bunun yanı sıra söz konusu cemaatin

 Cemaat şirketlerinin ekonomik anlamda mutlaka dışa açılmalarını ve bunun ihmale gelmemesi gerektiğini, Kombassan’a bu yönde tavsiyelerinin olduğu bir şemsiye gibi Türkiye’nin dışarıdan kuşatılacağını güçlenmek için yabancı ortaklara yer verilmesi
 Üniversitelerde sözleşmeleri yenilenmeyen cemaat mensubu şahısların ivedilikle yurt dışına çıkartılmaları ve anılanların eğitimlerinin söz konusu yerlerde devam ettirilmesinin sağlanması bu şahısların özellikle ABD ve Kanada vatandaşlığına geçirilmesi yönünde çalışmalara hız kazandırılması yönünde çalışmalar yaptığı belirlenmiştir
 Diğer yandan F.GÜLEN grubunun önümüzdeki dönemi yurt içinde de hamle yılı olarak hedeflediği bu kapsamda akademisyen ve üniversite gençliğini cemaatin denetimindeki dergilere abone yapma kampanyası başlatılması ayrıca üniversitelerde “çevre kulüpleri” adı altında yapılanmaya gidilmesi ve ek maddi kaynak arayışlarına yönelmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmasının planlandığı tespit edilmiştir.

f. Yan Kuruluşlar ve Destekleyen Sivil Toplum Örgütleri

1. Yayın Organları

– Ağrı Ekspres ( Mahalli ) ( Ağrı )
– Bizim İklim Dergisi ( Mahalli ) ( Amasya )
– Samanyolu Dergisi ( Ankara )
– Ufuk Bülteni ( Ankara )
– İrfan Çocuk Dergisi ( Batman )
– Radyo Şimşek ( Bursa )
– Semaver ( Mahalli ) ( Edirne )
– Medya Gazetesi ( Erzincan )
– Zaman Gazetesi ( İstanbul )
– Bisiklet Çocuk Dergisi ( İstanbul )
– Zirve ( Güven-Der Yayını ) ( İstanbul )
– Aksiyon ( Haftalık ) ( İstanbul )
– Akademik Araştırmalar Dergisi ( İstanbul )
– Avrasya Dergisi ( İstanbul )
– Sızıntı Dergisi ( İzmir )
– Yeni Ümit (İzmir )
– Ekoloji Çevre Dergisi ( 3 Ayda ) ( İzmir )
– Fountain ( 3 Aylık – İngilizce ) ( İzmir )
– Kayseri Zambak Gazetesi ( Haftalık-Mahalli )(Kayseri )
– Hür – Işık ( Mahalli ) ( Manisa )
– Aktif Manisa ( Mahalli- 15 günde bir ) ( Manisa )
– Kasiad Bülteni ( Samsun )
– Vuslat ( Samsun )
– Gökkuşağı Gazetesi (Mahalli-Haftalık) ( Siirt )
– Özel Üftade İlköğretim Okulu Dergisi ( Uşak )
– Özel Üftade Erkek Lisesi Dergisi ( Uşak )
– Uşak Sanayici ve İşadamları Derneği ( USTAD)Dergisi ( Uşak )
– Van Güncel Gazetesi (Haftalık-Mahalli) ( Van )

2. Propaganda Vasıtaları:

a. Televizyonlar

– Samanyolu TV (Ulusal)
– Kanal F TV (Muğla/Fethiye)
– Kanal 21. Yüzyıl TV (Muğla/Fethiye)
– Selam TV (Siirt)
– Merkür TV (Van)

b. Radyolar:

– Dünya Radyo (Ankara)
– Nur FM (Diyarbakır)
– Burç FM (İstanbul)
– Samanyolu FM (İzmir)
– Tempo FM (Manisa)
– Radyo Likya (Muğla/Fethiye)
– Doğuş FM (Muğla)
– Filiz FM (Muş)
– Esra FM (Van)

Radyo Kanalları bu cemaatin basın – yayın faaliyetlerine verdiği önemi gösterdiği kadar, bu alanda ne denli etkin bir güce sahip olduklarını da gösterrnektedir.

Ayrıca;

– Toplantılar (Dershaneler, yurtlar, özel okullar, vakıflar, evler, özel hastaneler, özel şirketler)
– Video kasetler
– Muhtelif dönemlerde yapılan kamp çalışmaları propaganda maksatlı olarak kullanılmaktadır.

g. Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetleri ve bu Ülkelerin Örgüte Verdiği Destek;

F.GÜLEN Grubunun son dönemde özellikle Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve özerk bölgeler ile ABD’de faaliyetlerinin yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu meyanda cemaat tarafından;

Türkiye’de yüksek öğrenim görecek bir öğrencinin masrafı ile Türk Cumhuriyetlerinde 7-8 öğrencinin öğrenim görmesinin mümkün olduğu yönündeki tespitten hareketle, yurt dışında özellikle Türk Cumhuriyetleri’nde bulunan okullarından mezun olan öğrencilerin, yüksek eğitimleri için bulundukları ülkeleri tercih etmeleri amacıyla bir yönlendirme başlatma,

Türkiye’de öğrenim görmekte ısrarcı olan öğrencilerin ise anılan cemaatin yurt dışındaki okullarının öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini seçmeleri doğrultusunda yönlendirilmesi kararı alındığı öğrenilmiştir.

Bunun yanı sıra F.GÜLEN cemaatinin Rusya ve Orta Asya’daki faaliyetleri önceden destek görürken Çeçenistan olayları nedeniyle İslami hareketlere karşı artan duyarlılık bağlamında son dönemde kontrol ve engellemelerde artış olduğu gözlenmektedir.

Ayrıca cemaat tarafından Orta Asya ülkelerine yönelik ekonomik yatırımlara önem verildiği bu çerçevede maddi sıkıntı çeken cemaat dışındaki tekstil işletmelerinin satın alınarak işletmelerde bulunan makinelerin cemaate ait şirketler kanalıyla Orta Asya ülkelerine gönderilmesinin planlandığı öğrenilmiştir.

Bu bağlamda söz konusu cemaatin yurt dışı faaliyetleri ülke bazında incelendiğinde;

1. Romanya

Fethullah Gülen Cemaati’nin Romanya’daki eğitim faaliyetleri; “Işık-Eğitim Kurumları” vasıtasıyla yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait; 2 lise 1 ilkokul 1 anaokulu ve 1 dil okulu bulunmaktadır. Ayrıca ülkede cemaat tarafından 15 günde bir “Zaman-Romania” adı altında bir gazete çıkartılmaktadır.

2. Bosna Hersek

Fethullah Gülen cemaati’nin ülkedeki eğitim faaliyetleri “Sema Eğitim Vakfı” tarafından yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait 3 lise bulunmaktadır.

3. Rusya

F.GÜLEN taraftarlarının Rusya’daki üniversitelerde 6 Türkçe Bölümü, 3 lise, 1 eğitim ve dil merkezi bulunmaktadır.

4. Gürcistan

F.GÜLEN cemaati’nin Gürcistan’daki eğitim faaliyetleri; “Çağlar A.Ş ve Mars A.Ş” tarafından yürütülmektedir. Cemaatin ülkede; 1 üniversite, 3 kolej ve 1 dil merkezi bulunmaktadır.

5. Azerbaycan ve Nahçıvan

F.Gülen cemaatinin ülkedeki faaliyetleri daha çok okul ve kültür dernekleri şeklinde görülmektedir. Cemaatin ülkede 1 üniversite, 12 lise (3’ü Nahçıvan’da) 1 ilkokul bulunmaktadır. Ülkedeki eğitim faaliyetleri Çağ Öğretim A.Ş tarafından yürütülmektedir. Cemaatin Azerbaycan’da birbiri ile bağlantılı faaliyet gösteren 1 TV (Samanyolu TV), 1 Radyo istasyonu (Burç FM) ve bir günlük gazetesi (Zaman Gazetesi) mevcuttur. Anılan grubun son dönemde; ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yaz tatili dönemlerinde faydalanmaları amacıyla, ilk kez Latin harfleriyle Azeri dilinde basılmış iki kitabın yayımlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Azerbaycan’da faaliyet gösteren Kafkas Üniversitesi yönetiminin yeni bir üniversite kampüsü için çalışma başlattığı söz konusu çalışmanın yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı istihbar olunmuştur.

6. Kazakistan

Fethullah Gülen Cemaati’nin Kazakistan’daki eğitim faaliyetleri hali hazırda; 1 üniversite, 27 lise, 1 ilkokul ve 1 dil okulunda sürdürülmektedir.

7. Kırgızistan

Fethullah Gülen cemaatinin Kırgızistan’daki eğitim faaliyetleri “Sebat A.Ş” tarafından yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait; 1 üniversite, 11 lise ve 1 dil okulu bulunmaktadır. Ayrıca cemaat tarafından Kırgızca/Türkçe dillerinde haftalık olarak Zaman Gazetesi çıkartılmaktadır. Ayrıca Kırgızistan’da Sebat Eğitim Hizmetleri A.Ş tarafından anılan firmaya ait okullardaki eğitim durumu hakkında yayımlanan bir raporda;
a) Kırgızistan’da 13 eğitim kurumu ile hizmet verildiği
b) Okullarda toplam 329 öğretmen, 3025 öğrenci ve 310 yardımcı personelin bulunduğu
c) Okullara 2001-2002 öğretim yılı için 52 bin 863 öğrencinin müracaat ettiği bu öğrencilerden 800’ünün önümüzdeki yıl okula kabul edileceği
d) Okullarda uygulanan tüm programların Kırgız Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığı
e) Okullardan şimdiye kadar 1228 öğrencinin mezun olduğu bunlardan 550’sinin TCS ve YOS sınavını kazanarak eğitim görmek üzere Türkiye’ye gittikleri hususlarına yer verildiği tespit edilmiştir

8. Özbekistan

Fethullah Gülen Cemaatinin Özbekistan’daki eğitim faaliyetleri “Silm A.Ş” tarafından yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait; 10 lise bulunmaktadır.

9. Türkmenistan

F.GÜLEN cemaatinin Türkmenistan’daki eğitim faaliyetleri “Başkent Eğitim A.Ş” tarafından yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait; 1 üniversite, 13 lise, 1 ilköğretim okulu ve 1 eğitim ve dil merkezi bulunmaktadır. Ayrıca ülkede Başkent Eğitim A.Ş’ne ait “Uluslar arası Türk-Türkmen Üniversitesi’nde “Bülten Press” isimli bir dergi çıkarılmaktadır. F.GÜLEN cemaati tarafından çıkartılan “Fountain” isimli dergi ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

10. Afganistan

F.GÜLEN cemaatinin Afganistan’daki eğitim faaliyetleri “Pak-Türk Uluslar arası Çağ eğitim Vakfı” tarafından yürütülmektedir. Ülkede cemaate ait 7 lise bulunmaktadır. Ancak 2002 Şubat ayı içerisinde cemaate ait okulların Pan-Türkizme hizmet ettiği gerekçesiyle Taliban yönetimiyle ters düştüğü bu çerçevede Afgan Eğitim Bakanlığı’nın anılan okul yöneticilerinden ülkeyi terk etmelerini istediği öğrenilmiştir. Bunun üzerine cemaat yönetimi Afganistan’daki eğitim faaliyetlerini durdurarak ülkeyi terk etmiştir.

Bilindiği üzere 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ne yapılan terör saldırısı sonrasında ABD tarafından Afganistan’a yönelik hareket başlatılmıştır. Harekatın hitamında Fethullah GÜLEN cemaati üst düzey mensuplarının Afganistan’daki hizmet faaliyetlerinin tekrar başlatılması ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla Aralık 2001 ikinci haftası içersinde ABD’ye gittikleri belirlenmiştir. Bilahare söz konusu cemaatin Afganistan’daki okulların Mart 2002 ayında yeniden açılmalarını sağlayacak bir protokol imzaladığı, protokolün ülkelerin değişik bölgelerinde yeni okulların açılmasını da içerdiği öğrenilmiştir. Ayrıca Afganistan’ın eğitim ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenmek emelinde olan F.GÜLEN’in Türkiye’deki her il cemaatinin bir Afgan şehrindeki eğitim faaliyetini finanse edecek şekilde organize olmasını istediği ve bu ülkenin yeniden yapılanması için verilmesi beklenen ABD yardımlarından faydalanmayı umduğu da istihbar olunmuştur.

11. Kamboçya

Ülkede söz konusu cemaate ait halen 1 lise bulunmaktadır. Ayrıca ülkede halen inşası devam eden cemaate ait diğer okulun inşaat giderlerinin karşılanması içn kaynak temini çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenilmiştir.

12. Arnavutluk

F.GÜLEN cemaatinin Arnavutluk’taki eğitim faaliyetleri Gülistan Şirketi tarafından yürütülmektedir. Ülkede anılan cemaate ait 5 lise bulunmaktadır. Ülkede anılan cemaate ait 5 lise bulunmaktadır. Ayrıca Kosova’da cemaate ait 1 lise bulunmaktadır. Bunun yanı sıra F.GÜLEN cemaatinin Arnavutluk’taki uzantısı olan Gülistan Şirketi’nin “Kosova Ufuk Vakfı” adı altında bir yardım örgütü kurduğu ve Mart 2001 ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi makamlarına başvurarak bahse konu kuruluşu “NGO” statüsünde tescil ettirdiği belirlenmiştir.

13. ABD

F.GÜLEN grubu nurcularca ABD ile iş yapmak ve yerleşmek isteyen Türkiye’deki mensuplarına ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan danışmanlık yapmak üzere Washington’da “Truestar Consulting Co.” İsimli bir danışmanlık şirketi kurulduğu ABD’nin 7 ayrı eyaletinde faaliyet gösteren şirketin; cemaat mensuplarının ABD’ne göç etmelerini teşvik etmek amacıyla zaman zaman Türkiye’de seminerler düzenlediği tespit edilmiştir.
F.GÜLEN’in cemaatin ABD’deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada; ABD’deki yurt ve okullardaki öğrenci sayısının hızla arttığını, öğrenci velileri ve ABD’li iş adamlarının cemaat çalışmalarına ilgi ve maddi katkılarının çoğaldığını ifade ettiği öğrenilmiştir. Buna paralel olarak F.GÜLEN’in talimatı çerçevesinde 2001 yılı sonunda ABD’de bir kolej inşaatının başlatılacağı öğrenilmiştir. 2002 – 2003 eğitim yılında açılması planlanan kolejin tüm giderlerinin bu ülkede yaşayan cemaat mensuplarınca karşılanacağı ifade edilmektedir. Halen ülkede cemaate ait 1 üniversite ve 3 lise bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra halen ABD’de ikamet eden F.GÜLEN’in Ocak 2002 ayı itibariyle irtibat kanalı olarak yeni oluşturulan http://www.herkul.org adlı web sayfasını kullandığı ve özellikle dini konularda yaptığı sohbetlerin günlük ve periyodik olarak anılan siteye aktarıldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan F.GÜLEN’in cemaatinin ABD’deki yapılanmasında kullanmak için Türkiye’den 1.5 milyon dolar talep ettiği bu meblağın il cemaatleri tarafından toplanmakta olduğuna dair bilgilerde alınmıştır.

14. Kanada

Cemaat üst yönetimince üniversite mezunu cemaat mensuplarının Kanada’ya yerleşmeleri hususunda 2001 yılından itibaren yapılan telkinler sonucu Ottowa’da yeterli sayıya ulaşıldığı bundan sonra Kanada’ya gidecek olan cemaat mensuplarından Montreal ve Toronto’ya yerleşmelerinin istendiği öğrenilmiştir.

15. Hong Kong

Cemaatin 1999 yılı içerisinde ticari faaliyet yürütülmesi amacıyla çalışmalara başladığı Hong Kong’ta günümüz itibariyle 3 şirketin faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

16. Tanzanya

Ülkede Işık Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesinde 1 lise faaliyet göstermektedir. Söz konusu okulun bu yıl ilk mezunlarını vereceği öğrenilmiştir. Ayrıca cemaat tarafından yapılacak yeni okul için Tanzanya Hükümetinin arsa tahsisinde bulunduğu ülkede sağlık konusunda da yatırım yapmak için görüşmelere devam edildiği, yapılacak yatırımla İzmir’de cemaate ait Şifa Hastanesi ile işbirliğine gidileceği Tanzanya’nın kültürü, coğrafyası ve yatırım yapılacak iş kolları konusunda vakıf olarak 2 kitapçık hazırlandığı, bu kitapçıkların Tanzanya’da yatırım yapmak isteyen cemaat mensuplarına dağıtıldığı öğrenilmiştir.

17. Suriye

Ülkede yasal düzenlemelerin yapılması sonrasında; Şam, Lazkiye ve Halep şehirlerinde özel okul açma çalışmalarının başlatıldığı belirlenmiştir.

18. Macaristan

Ülkede cemaate ait 1 anaokulu, 1 eğitim ve dil merkezi bulunmaktadır. Ayrıca ülkede yaşayan ve aralarında Fethullah GÜLEN cemaati mensuplarının yer aldığı şahıslarca İslam dininin Macaristan’da geniş kitlelere tanıtılması ve Türk vatandaşların sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması amacıyla “Tolerans Vakfı” adlı bir vakfın kurulacağı öğrenilmiştir.

19. Kuzey Irak

Fethullah Gülen cemaatinin Irak’ın kuzeyinde halen 3 lise ve 1 dil ve eğitim merkezi bulunmaktadır. Ayrıca elde edilen bilgilerden; cemaat tarafından Irak kuzeyi Erbil ve Süleymaniye’de başlatılan yurt ve okul inşaatlarının tamamlandığı ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim verilecek olan okullara öğrenci arayışlarının başlatıldığı öğrenilmiştir.

20. Makedonya

Ülkede cemaate ait 1 lise ve 1 ilkokul bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Makedonya’daki cemaat mensubu şahısların ortama göre dini konulardan ve F.GÜLEN’in görüşlerinden bahsedildiği ev toplantıları tertiplemeye başladıkları, toplantılara katılan şahıslara maddi ve siyasi kapasiteleri çerçevesinde F.GÜLEN grubuna ait Türkiye’deki kuruluşlara iş bağlantıları kurma imkanı sağlandığı öğrenilmiştir.

21. Polonya

F.GÜLEN Nurcu grubu tarafından Polonya’da Mayıs 2002 ayı itibariyle bir okulun faaliyete geçirilmesinin planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu okul anılan kesimin Avrupa’da Danimarka’dan sonra açtığı ikinci okul olmasına karşılık tamamen yabancı topluma hitap edecek ilk okul olması nedeniyle önem kazanmaktadır.

Ayrıca cemaatin;

– Almanya’da 1 anaokulu
– Avustralya’da 4 lise
– Avusturya’da 2 eğitim ve dil merkezi
– Bangladeş’te 1 lise
– Başkurdistan’da 3 lise
– Belçika’da 1 eğitim ve dil merkezi
– Bulgaristan’da 1 lise
– Çeçenistan’da 1 lise
– Çin’de 17 lise
– Çuvaşistan’da 1 lise
– D.Sibirya’da 1 fakülte, 4 lise, 1 eğitim ve dil merkezi
– Dağıstan’da 1 üniversite, 2 lise
– Danimarka’da 1 lise
– Endonezya’da 2 lise
– Fas’ta 1 lise
– Filipinler’de 2 lise
– Fransa’da 2 eğitim ve dil merkezi
– G.Afrika’da 1 lise, 1 eğitim ve dil merkezi
– G.Kore’de eğitim ve dil merkezi
– Hindistan’da 1 eğitim ve dil merkezi
– İsveç’te 1 eğitim ve dil merkezi
– İsviçre’de eğitim ve dil merkezi
– Karaçay/Çerkez’de 1 lise
– KKTC’nde 2 eğitim ve dil merkezi
– Kırım’da 2 lise
– Mısır’da eğitim ve dil merkezi
– Moğolistan’da 5 lise
– Moldova’da 2 lise, 1 ilkokul
– Nijerya’da 1 lise
– Pakistan’da 1 lise
– Sudan’da 1 lise, 1 eğitim ve dil merkezi
– Tacikistan’da 6 lise, 1 eğitim ve dil merkezi
– Tataristan’da 6 lise
– Tayland’da 1 lise
– Tayvan’da 1 eğitim ve dil merkezi
– Ukrayna’da 1 lise
– Vietnam’da 1 lise
– Yemen’de 1 lise açtığı tespit edilmiştir.

Bu arada Burma, Çad, Gana, Hollanda, İngiltere, İtalya, Mısır, Senegal, Cezayir ve Yunanistan’da da eğitim tesisi açılması yönünde girişimleri olduğu ayrıca Alman Hükümetinin 2002 yılından itibaren her yıl 500.000 yabancıyı Alman vatandaşlığına kabul etmek yönündeki çalışmalarını cemaatin Almanya’da zayıf yapılanmasını güçlendirmek için fırsat gördüğü ve konunun detayları üzerine araştırma yaptırdığı öğrenilmiştir.

h. Değerlendirme

1. Günümüzde altı grup halinde faaliyetlerini yürüten Nurcu gruplardan Yeni Asya, Şura Grubu ve Mehmet KURDOĞLU Grubunun diğer gruplara göre daha az aktif bir çalışma sürdürdükleri gözlenmektedir. Nurcu kesim içinde küçük bir grubu oluşturan Med-Zehra Grubu elemanlarının Kürt kökenli oluşu ve Kürt Milliyetçiliğini savunması sebebiyle önem arz etmektedir.
2. Nurculuğun diğer bir bölümü olan Aczimendi Grubu ise radikal katı tutumlarıyla son dönemde dikkat çekmesine rağmen hiçbir önemi ve etkinliği olmayan bir gruptur.
3. Nurculuk faaliyetlerinin asıl önemli olan grubu Fethullah GÜLEN grubudur. Uzun süredir sistemli bir çalışma ile grubunu güçlendiren ve genişleten Fethullah GÜLEN faaliyetlerine çok geniş bir yelpazede devam etmektedir.

4. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde;

a. Nurcu cemaatler içinde bulunan grupların tamamının F.GÜLEN grubu içinde eriyeceği ve bu grubun da söz konusu kişi hakkında açılan davaya rağmen yakın gelecekte Türk siyasal hayatında en önemli irticai grup olma özelliğini artan oranda sürdüreceği

b. Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik koşullarının bozulmasına paralel olarak söz konusu cemaatin etkinliğini arttıracağı değerlendirilmektedir…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: